Statut Fundacji IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli

Postanowienia ogólne.

§1

 1. Fundacja IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Rafała Bojarskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Sojkę w kancelarii notarialnej w Rzeszowie, ul. Ks. Józefa Jałowego 20, w dniu 18 września 2013 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.
 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§6

Celami Fundacji są:

 1. Działalność edukacyjna w szczególności związana z naukami ścisłymi.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.
 3. Popularyzacja idei kształcenia przez całe życie.
 4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Działalność edukacyjną dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów, szkółek, półkolonii oraz korzystając z kanałów elektronicznych.
  2. Wspieranie zdolnej młodzieży poprzez przygotowywanie do konkursów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych o tematyce odpowiadającej działalności edukacyjnej Fundacji.
  3. Działalność wydawniczą.
  4. Działalność badawczo-rozwojową.
  5. Promocję, wsparcie technicznie, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz społeczności lokalnych a także wspieranie osób pragnących rozwiązywać problemy społeczne i podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego.
  6. Organizowanie i udział w imprezach promujących nauki ścisłe.
  7. Propagowanie rozwoju edukacji technicznej.
  8. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży o utrudnionym dostępie do edukacji w tym również zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym.
  9. Promocję i organizację wolontariatu.
  10. Organizowanie i prowadzenie biur Fundacji.
  11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Fundacja może powoływać filie i biura w kraju i za granicą:
  1. Filie/biura muszą realizować cele fundacji na obszarze swojego działania.
  2. Filie/biura są jednostkami o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.
  3. Zasady gospodarki finansowej filii/biur zatwierdza Zarząd Fundacji.
  4. Filiami/biurami kierują osoby powoływane przez Zarząd Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji.

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci:

 1. gotówka w kwocie 500 (pięćset) złotych
 2. 10 (dziesięć) szt. zestawów dydaktycznych LEGO Mindstorms NXT 2.0 wraz z licencjami na oprogramowanie o łącznej wartości rynkowej 6.000 (sześć tysięcy) złotych
 3. 3 (trzy) szt. zestawów dydaktycznych do nauki elektroniki dla dzieci w wieku od szóstego roku życia wzwyż o łącznej wartości rynkowej 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. Odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i subwencji oraz grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji państwowych i osób prawnych,
  4. dochodów ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami,
  5. dochodów z majątku Fundacji,
  6. odsetek bankowych,
  7. innych wpływów.
 2. Określona w statucie działalność może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 3. Dochód z odpłatnej działalności może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji.
 4. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.
 5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:\
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§13

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Władze Fundacji.

§14

Władzę fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji.

§15

 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§16

 1. 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności statutowej Fundacji,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego z członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§17

 1. Zarząd na wniosek Prezesa może powołać Dyrektora Fundacji.
 2. Dyrektor Fundacji pełni czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu.
 3. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu

§18

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

Sposób reprezentacji.

§19

 1. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy Członek Zarządu.
 2. Pozostałe oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana statutu.

§20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

Likwidajca fundacji.

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.