Regulamin Biletów

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady posługiwania się biletami na warsztaty dystrybuowanymi przez Fundację IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 11A/301, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000481938, NIP: 5170364123, Regon: 181034085, tel. 17 785 22 59, zwaną w dalszej części regulaminu Fundacją.
 2. Przez użyte w regulaminie wyrażenia rozumie się:
  1. Bilet – dokument upoważniający do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych dla dzieci
  2. Partner – firma lub organizacja, która współpracuje z Fundacją na rzecz realizacji wspólnych celów, lista aktualnych partnerów jest opublikowana i na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej fundacji (imperiumtechniki.pl/Partnerzy).
  3. Posiadacz biletu – osoba, która stała się właścicielem biletu, a w przypadku osób niepełnoletnich Posiadaczem biletu jest rodzic lub opiekun prawny.

§2 Zastosowanie biletów

 1. Bilet o którym mowa w §1 pkt. 2 upoważnia jego posiadacza lub osoby będące pod jego opieką do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Fundację lub jej Partnerów.
 2. Informacja o temacie warsztatów, ich ilości, dacie i miejscu jest umieszczona na każdym bilecie.
 3. Każdy bilet posiada swój unikalny numer.
 4. Cena biletu, o ile nie zostało to oznaczone inaczej, podana jest w polskich złotych i jest nadrukowana na bilecie.
 5. Cena biletu zależy od tematyki, rodzaju i terminu warsztatów, których dany bilet dotyczy. Tematy, terminy i ceny warsztatów są szczegółowo opisane na stronie internetowej fundacji pod adresem imperiumtechniki.pl/DzialalnoscStatutowa/.
 6. Bilet może być dystrybuowany w formie papierowej bądź elektronicznej jako dokument w formacie PDF do samodzielnego wydruku przez posiadacza biletu.
 7. Każdy bilet posiada termin ważności, który nadrukowany jest na bilecie.
 8. Każdy bilet składa się z części głównej oraz odcinka kontrolnego służącego do weryfikacji autentyczności biletu.
 9. Bilet bez odcinka kontrolnego jest nieważny.
 10. Bilet, któremu upłynął termin ważności jest nieważny.
 11. Bilety niewykorzystane w terminie ważności nie podlegają zwrotowi ani wymianie, z zastrzeżeniem §2 pkt 12 i 13 oraz §5 pkt. 1 i 2.
 12. Każdy bilet, który nosi znamiona ingerencji w jego treść uznaje się za nieważny bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony posiadacza biletu.
 13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia ważnego biletu istnieje możliwość wydania duplikatu po wcześniejszym udokumentowaniu przez posiadacza nabycia zgubionego lub zniszczonego biletu.
 14. Zgubienie lub zniszczenie biletu należy zgłosić pisemnie na adres e-mail it@imperiumtechniki.pl lub osobiście w biurze Fundacji niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzenia.
 15. Fundacja może organizować loterie, w których losami mogą być zużyte bilety.
 16. Loterie o których mowa w §2 pkt. 15 są oddzielnymi wydarzeniami i posiadają własne zasady i regulaminy.

§3 Bilety specjalne

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dystrybuowania biletów specjalnych.
 2. Bilety specjalne wydawane są jako nagroda w konkursie lub jako okazjonalny upominek.
 3. Bilety specjalne w polu oznaczonym „Cena” posiadają nadruk „X X X X X X” i nie można nimi handlować.
 4. Jeśli na bilecie specjalnym nie został oznaczony konkretny termin i temat warsztatów, oznacza to, że posiadacz biletu specjalnego może wybrać sobie dowolne warsztaty mieszczące się w terminie ważności biletu z zastrzeżeniem §3 pkt. 5.
 5. Bilet specjalny w polu „Temat” może mieć wpisany tytuł z jakiego bilet został przyznany np. „Nagroda w konkursie ROBOJunior 2014”, oznacza to, że posiadacz biletu może wybrać sobie dowolny temat i rodzaj warsztatów z listy warsztatów przypisanych do tego konkretnego tytułu.
 6. Lista warsztatów przypisanych do tytułu opublikowana jest na stronie internetowej Fundacji pod adresem imperiumtechniki.pl/DzialalnoscStatutowa/Nagrody i jest na bieżąco aktualizowana.
 7. Tytuł o którym mowa w §3 pkt. 5 widnieje na liście do momentu przeterminowania się biletu. Po upływie terminu ważności biletu tytuł może zostać usunięty z listy.

§4 Kontrola biletów

 1. Każdy posiadacz biletu chcąc skorzystać z udziału w odpowiednich warsztatach zobowiązany jest do okazania posiadanego biletu osobie prowadzącej dane warsztaty.
 2. Prowadzący warsztaty ma obowiązek oderwać odcinek kontrolny i zwrócić go do Fundacji w terminie 14 dni od zakończenia warsztatów, na których ten bilet był użyty.
 3. Część główna biletu pozostaje własnością posiadacza.
 4. Prowadzący warsztaty może nie przyjąć biletu jeśli stan biletu uniemożliwia prawidłową identyfikację lub budzi uzasadnione zastrzeżenia co do jego oryginalności.

§5 Trudności w realizacji biletów

 1. W przypadku, gdy realizacja biletu nie może odbyć się z przyczyn leżących po stronie Fundacji lub jej Partnerów (np. odwołanie wybranych przez posiadacza biletu warsztatów) posiadacz biletu ma prawo żądać przedłużenia terminu ważności biletu o czas umożliwiający zrealizowanie go lub zażądać zwrotu ceny biletu z zastrzeżeniem §5 pkt. 2.
 2. Prawo do zwrotu biletów, których realizacja nie może dojść do skutku z przyczyn leżących po stronie Fundacji lub jej Partnerów nie przysługuje posiadaczom biletów specjalnych. W tym przypadku istnieje tylko możliwość wydłużenia terminu ważności biletu specjalnego.
 3. Wszelkie roszczenia związane ze zwrotami biletów lub wydłużeniem terminu ważności należy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres email it@imperiumtechniki.pl. Roszczenia te będą rozpatrywane indywidualnie z każdym posiadaczem biletu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane na łamach strony internetowej Fundacji najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie.
 2. Bilety nabyte na zasadach obowiązujących przed ewentualnymi zmianami regulaminu zachowują swoją ważność na zasadach na jakich zostały nabyte.

Regulamin obowiązuje od 29.05.2014 r.