Regulamin Serwisu

I. Postanowienia ogólne

§1

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem www.imperiumtechniki.pl, wraz ze wszystkimi jej podstronami oraz elementami interaktywnymi jak np. formularz rejestracyjny.
 2. Formularz Rejestracyjny - ankieta dostępna w ramach Serwisu, którą wypełnia Użytkownik celem rejestracji w Serwisie.
 3. Hasło - ciąg znaków, generowany przez Serwis lub definiowany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie.
 4. Nazwa Użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Serwis podczas procesu rejestracji. Automatycznie jako Login przyjmuje się adres e-mail osoby rejestrującej się.
 5. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika Zarejestrowanego poprzez podanie loginu i hasła.
 6. Użytkownik - osoba przeglądająca zasoby Serwisu.
 7. Użytkownik Zarejestrowany - osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny. Użytkownik Zarejestrowany posiada dostęp do szerszej zawartości Serwisu.
 8. Profil Użytkownika - miejsce dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym zamieszczonym pod adresem https://imperiumtechniki.pl.
 2. Właścicielem Serwisu jest Fundacja IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Plac Kilińskiego 2, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000481938, NIP: 5170364123, Regon: 181034085, tel. 17 785 22 59, zwana w dalszej części regulaminu Fundacją.
 3. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z Fundacją poprzez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowe znajdującego się na stronie internetowej Fundacji, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 533 900 005 w środy i piątki w godz. 10:00 - 14:00. Adres do korespondencji:Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.

II. Korzystanie z Serwisu

§3

 1. Serwis w części otwartej, tj. nie wymagającej logowania dostępny jest dla każdego Użytkownika Internetu.
 2. Część chroniona Serwisu dostępna jest bezterminowo.

§4

 1. Korzystanie z części chronionej Serwisu jest bezpłatne i wymaga logowania, przy czym dostęp do części treści dostępnych w ramach części chronionej Serwisu może być odpłatny.
 2. Login i hasło niezbędne do korzystania z części chronionej Serwisu Użytkownik otrzyma po złożeniu Formularza Rejestracyjnego.
 3. Rejestracja w Serwisie nie jest równoważna ze zgłoszeniem na wydarzenie o którym mowa §6.

§5

 1. Informacje o wydarzeniach o których mowa w §6 wraz z podaniem ceny zawarte na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ofertę zawarcia umowy przesyła Użytkownik składając Formularz Rekrutacyjny.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika, w przypadkach określonych w ust. 4.
 3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do części chronionej Serwisu oraz usunięciem Profilu Użytkownika.
 4. Fundacja może wypowiedzieć umowę z terminem wypowiedzenia 7 dni, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług Serwisu jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 4 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Fundację zostanie przesłane na podany w Profilu Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem Profilu Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Serwisu lub poprzez usunięcie Profilu Użytkownika.
 7. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Fundacji ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Fundacji.

III. Usługi dodatkowe

§6

 1. Fundacja może organizować różnego rodzaju wydarzenia w tym między innymi konkursy, warsztaty, pokazy, spotkania lub konferencje.
 2. Wydarzenia o których mowa w pkt. 1 mogą mieć charakter:
  1. otwarty - są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu;
  2. zamknięty - są dostępne dla wybranej grupy np. Użytkowników Zarejestrowanych.
 3. Każde organizowane wydarzenie posiada swój własny regulamin określający w szczególności jego zasady oraz informację o tym kto może wziąć w nim udział.
 4. Wszystkie regulaminy, o których mowa w pkt. 3 będą publikowane w części otwartej Serwisu.

IV. Zobowiązania Użytkownika

§7

 1. Korzystając z Imperium Techniki Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§8

 1. Użytkownik powinien informować Fundację o zmianach danych przekazanych Fundacji w trakcie rejestracji.

V. Zastrzeżenia prawne

§9

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu. Wszelkie zmiany wprowadzane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym będą odbywały się bez uszczerbku dla Użytkowników lub za słuszną rekompensatą.

§10

 1. Informacje, porady i odpowiedzi ekspertów zawarte w Serwisie nie są oficjalnym stanowiskiem Fundacji, chyba że zostało to inaczej oznaczone.
 2. Odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji w sposób niezgodny z prawem ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych na stronach Serwisu informacji własnych.
 4. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Serwisie należą do ich prawnych właścicieli i podlegają ochronie. Na stronach Serwisu zostały umieszczone w celu ułatwienia identyfikacji produktów i usług.
 5. O ile nie zaznaczono inaczej, Serwis oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Fundacji lub prawowitego właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Ochrona danych osobowych

§11

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Trembeckiego 11A/301, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000481938.
 2. Fundacja nie udostępnia osobom trzecim ani nie sprzedaje danych osobowych swoich klientów i Użytkowników.
 3. W czasie korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane te, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień lub formularzy rekrutacyjnych Użytkownik będzie proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 4. Wymagane są tylko takie dane, które są niezbędne do poprawnego działania Serwisu lub świadczenia zamówionych usług. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 5. Zamawianie usług i produktów oferowanych w Serwisie wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych, tj.:
  1. Imię, Nazwisko i Data urodzenia uczestnika warsztatów,
  2. Imię i Nazwisko rodzica lub opiekuna (jeśli Uczestnik nie jest pełnoletni)
  3. Telefonu kontaktowego (jeśli Uczestnik nie jest pełnoletni, to mowa o numerze telefonu rodzica lub opiekuna) i adresu e-mail.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom Zarejestrowanym. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Fundacja rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do tematyki Serwisu, wykupionych usług lub produktów (np. zmiany) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 7. Fundacja nie prowadzi systemu płatnego mailingu i nie przyjmuje zleceń z tym związanych.
 8. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem poprawnego działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 9. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma dostęp do swoich danych po zalogowaniu się w Serwisie. Może je uzupełniać i modyfikować. Wyjątkiem jest adres e-mail, który jest traktowany jako identyfikator Użytkownika i zmiana wymaga pisemnego zwrócenia się do Fundacji z prośbą o zmianę adresu e-mail przez uprawnionego Administratora Serwisu.

§12

 1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pretwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L 2016.119.1).
 2. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

VII. Zastrzeżenia techniczne

§13

 1. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Fundacji, może ona czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu.
 2. Jeśli zaistnieje konieczność wyłączenia dostępu do serwisu na czas aktualizacji, Fundacja ma prawo czasowo wyłączyć dostęp do Serwisu na okres jaki jest wymagany do poprawnego przeprowadzenia aktualizacji. O planowanym wyłączeniu dostępu, jego dacie i czasie trwania Fundacja poinformuje Zarejestrowanych Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a także zamieści stosowną informację na łamach Serwisu nie później niż siedem dni przed planowanym wyłączeniem.

VIII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

§14

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez kliknięcie przycisku służącego do anulowania rezerwacji po zalogowaniu się do swojego profilu w Serwisie lub w formie pisemnej złożone dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość:
  1. wiadomością e-mail na adres it@imperiumtechniki.pl
  2. w formie papierowej na adres podany w §2 pkt 3
  Nie później jednak niż w momencie rozpoczęcia się zamówionej usługi.
 3. Imperium Techniki niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez niego adres e-mail.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

IX. Postanowienia końcowe

§15

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Fundację będą publikowane na łamach Serwisu.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach również drogą elektroniczną z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

§16

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią.

§17

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari w wersji nie starszej niż 4.0
  2. Włączoną obsługę JavaScript,
  3. Aktywny adres e-mail.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie http://imperiumtechniki.pl/Zasady/PolitykaCookies.

§18

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji:
  1. Imię i nazwisko,
  2. identyfikator zdarzenia (np. numer zamówienia),
  3. opis przyczyny złożenia reklamacji,
  4. datę zdarzenia (np. zakupu, terminu kursu itp.)
 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: it@imperiumtechniki.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 17 785 22 59.

§19

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin obowiązuje od 31 stycznia 2016 r.